Tuyên bố bản quyền

Các bài viết tại website www.tonyparisgroup.vn này được phổ dụng theo bản quyền Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Quý vị có thể tự do đăng tải, tái đăng tải các bài viết, thông tin trên nhưng phải giữ nguyên bản, ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn (Việc sử dụng bài viết, thông tin trên website này nếu không có sự đồng ý của tác giả nội dung đó sẽ bị coi là vi phạm bản quyền. Tuyên bố bản quyền này cũng áp dụng đối với tất cả các trang trên web site :www.tonyparisgroup.vn

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

You are free to:

  • The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
News Reporter
Thành công của Hệ thống TONY NAILS PARIS được tạo nên từ sự thỏa mãn của khách hàng, đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn, luôn biết cách làm khách hàng hài lòng. Dù ở bất kỳ tại địa điểm nào của hệ thống TONY NAILS PARIS Quý khách cũng sẽ được phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp nhất... Passer un bon moment !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now